Crosint – crowdsourced intelligence שימוש בחוכמת ההמונים לצרכים מודיעיניים

ד”ר שי הרשקוביץ

  • בתחילת חודש פברואר 2017 הודיעה סוכנות המחקר והפיתוח של קהילת המודיעין האמריקאית על השקת פרויקט ,Create שמטרתו לשפר את היכולות האנליטיות של הקהילה ואת יכולתה לתקשר את התוצרים האנליטיים לצרכני הקהילה ולשותפיה באמצעות חוכמת ההמונים. שיפור יכולות האנליזה וגיבוש תורתי שלהן, הם אתגרים רבי־שנים של קהילת המודיעין האמריקאית שקבעה מתכונות מחקריות שונות, תחת הכותרת “טכניקות אנליטיות מובנות ( SATs -Structured Analytic Techniques) טכניקות אלו מהוות “ארגז כלים” אנליטי עבור חוקרי המודיעין, אולם במהותן אינן מעודדות שיתוף ופיתוח ידע משותף בצוותא על ידי החוקרים. מדויק יותר להגדירן כ”מתכונים” לעריכת מחק והם מיועדים עבור החוקר הבודד או קבוצה מצומצמת של חוקרים. פרויקט Create נועד להתמודד עם מגבלות המתודולוגיות הקיימות, באמצעות פיתוח יכולות טכנולוגיות התומכות באנליזה, בהתבסס על עקרונות של שיתוף וחוכמת המונים. ההנחה העומדת בבסיס הפרויקט היא, כי מומחי תוכן ממגוון תחומים, שאינם בהכרח אנשי מודיעין ואינם נמנים על קהילת המודיעין, יוכלו לפתח ידע שיאתגר את חוקרי המודיעין וכך למנוע שלל בעיות אינהרנטיות למחקר דוגמת הטיות קוגניטיביות.
  • השימוש בחוכמת ההמונים לצורכי אנליזה, מחקר וגיבוש מדיניות , כמו גם לשם פיתוח רעיונות (Ideation ) מוכר מחוץ לקהילת המודיעין ומקובל זה למעלה משני עשורים. בשנתיים-שלוש האחרונות, נוכח דעיכה מסוימת ב”אופנתיות” של רעיון חוכמת ההמונים, לצד התבגרות התחום וההכרה במגבלותיו, החל מתפתח דור שני של חוכמת ההמונים, המאופיין בשילוב כלים טכנולוגיים מתקדמים, דוגמת בינה מלאכותית , ( Artificial Intelligence ) נתוני עתק ( Big Data) וניתוח מסדר שני של מאפייני התנהגות ההמון Big) Knowledge) כל זאת לצד המשך פיתוח הידע הנחוץ להנעה ותמרוץ של המונים.
  • מטרת מאמר זה לפתוח לקורא הישראלי צוהר לפוטנציאל הטמון בחוכמת ההמונים בהקשר של עשייה מודיעינית, המאמר יסקור את השימוש בחוכמת ההמונים לצורכי איסוף, עיבוד ומחקר מודיעין ; ידון ביתרונות ובחסרונות של השימוש בחוכמת ההמונים בהקשרים אלה ויציג את כיווני ההתפתחות העתידיים של התחום בהקשרי העשייה המודיעינית.