הרוגי חזבאללה בסוריה- תמונת מצב *


קריקטורה שפורסמה באתר אופוזיציה סורי: מנהיג חזבאללה חסן נצראללה מקריב את אנשיו למען הלחימה בסוריה (אתר אח'באר אלבלד, סוריה, 27 במאי 2013)
קריקטורה שפורסמה באתר אופוזיציה סורי: מנהיג חזבאללה חסן נצראללה מקריב את אנשיו למען הלחימה בסוריה (אתר אח'באר אלבלד, סוריה, 27 במאי 2013)

כללי

1.   במהלך מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה נהרגו עד כה כ-180 פעילים של הארגון  וכמה מאות נפצעו. אומדן מספר הרוגים של חזבאללה מבוסס על איתור שמות 82 הרוגים, אשר נוספו ל-96 שמות, שאותרו על ידינו בעבר (ופורטו במסמך "מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה").

2.   מרבית פעילי חזבאללה (כ-120)נהרגו במהלך המערכה על העיר אלקציר רובם הגדול (114) בעת ההתקפה שהחלה ב-19 במאי 2013 והסתיימה ב-5 ביוני 2013 עם כיבושה של העיר. כמו כן נהרגו כמה עשרות פעילים במהלך הקרבות בקבר אלסת זינב וכמה פעילים נהרגו במוקדי קרבות אחרים. בנוסף לכך מצויים בידינו שמות פעילים, שאין בידינו מידע על מקום ונסיבות מותם, אלא הודעות לקוניות של חזבאללה, כי הם נהרגו "בעת מילוי חובתם הג'האדית".

3.   בקרב שמות ההרוגים אותרו 13 פעילים, אשר נהרגו לאחר ה-5 ביוני 2013, מועד כיבוש העיר אלקציר. חלקם נהרגו, להערכתנו, בפעולות הטיהור של העיר אלקציר וסביבתה, חלקם בהגנה על קבר אלסת זינב שמדרום לדמשק (שם נמשכות התכתשויות בהן מעורב חזבאללה), חלקם נהרגו במקומות ובנסיבות שאינן ידועים לנו. להערכתנו יתכן וכמה מהפעילים הללו נהרגו במהלך קרבות באזור חלב, שחזבאללה מעורב בהם (אף, כי הוא ממלא בהם תפקיד משני).

4.   להלן התפלגות 178 הרוגי חזבאללה על פי מוצאם:

א. דרום לבנון–  88 הרוגים.

ב. בקעת הלבנון– 64 הרוגים.

ג. בירות– 11 הרוגים

ד. הר הלבנון וצפון לבנון– ארבעה הרוגים

ה. כפר שיעי בסוריה (אזור אלקציר)- הרוג אחד

ו. לא ידוע– עשרה הרוגים.

5.   על פי התפלגות זאת מרבית ההרוגים (כ-50%) הינם תושבי דרום לבנון. (ממשיך לבלוט הפיזור הרב של ההרוגים בקרב הכפרים השיעים בדרום). כ-36% מההרוגים הינם תושבי בקעת הלבנון, כ-6% תושבי בירות והשאר תושבי הר לבנון, צפון לבנון אזור אלקציר (סוריה) או כאלו שמוצאם אינו ידוע לנו.

6.   שיעור האבידות של חזבאללה הינו גבוה, בעיקר בשל הנפגעים הרבים (114) שהיו לארגון בעת המתקפה הסופית על העיר אלקציר (19 במאי-5 ביוני 2013). ההסברים לשיעור האבידות הגבוה הינם, להערכתנו, מרכזיותו של חזבאללה בקרב על אלקציר; הלחימה ההתקפית בשטח בנוי עירוני באזור בלתי מוכר לחזבאללה; וכנראה גם ההתנגדות העזה, שהפגינו כוחות המורדים באלקציר, בעיקר בקרב פעילי ג'בהת אלנצרה המזוהה עם אלקאעדה, שלחמו באזור לצד המורדים (אשר על פי דיווחים תקשורתיים נחלה אף היא אבידות כבדות).

7.   שעור האבידות הגבוה תרם לביקורת נגד חזבאללה בזירה הלבנונית ובקרב העדה השיעית, אף כי דומה, שביקורת זאת עדיין מושמעת בממדים "נסבלים" בראיית הארגון ואין בה כדי לבלום את תהליך "הישאבותו" למלחמת האזרחים בסוריה. אולם,  להערכתנו יש באבידות רבות כדי להשפיעעל אופן הסיוע של חזבאללה לצבא הסורי בקרבות בחלב והמרחב הכפרי שלה. ביטוי לכך אפשר למצוא בהתבטאות מפקד חזבאללה באזור עשויה להעיד, כי הארגון מעוניין להתנהל בזהירות ולהסתפק בתפקידי פיקוח וייעוץ לצבא הסורי ולא בלחימה חזיתית בה הוא ימלא את התפקיד המרכזי[1].

8.   פרוט 82 שמות הרוגי חזבאללה שנוספו לרשימה הקודמת וצילומי 78 פעילים שנהרגו- ראו נספחים.

נכון ל-24 ביוני 2013. השלמה למסמך מרכז המידע מה-4 ביוני 2013: "מעורבות חזבאללה במלחמת האזרחים בסוריה".
[1] פרוט ראו לקט מידע מה-19 ביוני 2013: "בעקבות הניצחון באלקציר כערך חזבאללה לסייע לכוחות הצבא הסוריים במבצע כיבוש חלב".