מסמך שלל פלסטיני / לקט מידע מיוחד / מאי 2003


������ ,���� .“�����
������� ����� ����”
� ������ ������ ����� ����� �� ��� ����� :�����
�����
���� ������ ������ ,”������ ���” ����
����� ���� ��������
:������ ��� ����� ��� ����� ,�����
���� ��� �� ���� – ������� 13-� ���� ���� ����� ������ ������� ����� ����
��� �������� ����
������ ����������� �������� �� ������ ����� �������� ����� ���� �� ������
������� ���������
.���������� ���������� �”� ���