מקומה של סוריה בעימות הישראלי-פלסטיני


  1. �-27 ����� 2006 ����� ���� ����� ������� ������ �� ��� ������ ������� ��� ��� ������� �� ����� �����, ���� ��-���, ����� ������ �� ����� ���, ������. ������� �������� ���� �� �� ����� ���� ������ ��� ������� �� ����. �� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ������ ������� ��� ������� �� �� �� � ����� ����� ���� ���� ���, ����� 2002, ����� �� ������ �� ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� �������-������. ��� ������� ����� ����� ��� ������ �� �� �� � ����� ��� �� ��� �� ������ �������� ���� ��� ������� ���� �� �� �������� ���� ������� �������� ���� ������ ���� ���.
  2. ���� ������� ������ ��� ������� �� ���� �� ������ ����� ���� �� ����� ���"� �� ���� �� ��"� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ����� �-25 ����� 2006. ����� ������ ��� ���� ������� ����� ���� ������, ���� ����. ������ ������� �����, ��� �����, �� �� ������ ������� � �� ��� ������ ����� ������ �����, ����� ��������, ����� ���� ����� ����, ��"� ����� ������� �� ������, �’��� ����. ����� �� ���� ������ ������ �������� ��� ������� �� ���� �����, ����, ���� ����� �� �� � ����� �� ���� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ���� ���.
  3. ��� ����� �� ����� ��� ������ ������� ��� ������� �� ���� �� ���� �� �� �� ������� ������� ����� �� ���� ��� ������ �� ���� � �� ��� ����� ����� ���� �� � ����� ���. ������� ������ ������ ������ �� ���� ������� ��� ���� ����� ������� ������� �������� ����� ������ ����� �� �� �� ����� ����� �������� ������� ����� ������ ������� ����� ����� ������� �� �����. ������ ������ �� ���� �� "�������� ��������," ������, ���� ����� �� ������� �� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ������ ������, ������, ��� ����� ��� ������ ����� ������ �� ����� �����, ������� ������� ������ �� �� �� ������ ������ ��� �����.
  4. ����� �� ���� �����, �� ������ ������ ���� ������ ������� �� ���� �� ������ ���� ��������. �� ��� ���� ������ �� ����� �����, ����� ��’���� �������, ������� �� ����� ���, ������, �� �� ������ �� ���� �’����, ����� ������-������ ������, ������ ��� ����� ����� ������. ������ ��� ����� ����� ����� ���� ��� ������� �� ������ ��� ����� �����, ����� ������, ������ ����� ��� ����� ����� ���������, ������, ����� ������� ������� ������� ������ ������� ���� ��� ��� ���� �� ��"�.
  5. ����� ��� �� ����� �������� ����� ����� ��� ���� �� ����� ����� ������ ������ �� ������ ������� ����� ����������. ����� ��� ���� ��� ���� ���� ���� ������� �� �� ����� ������� ����� �� ���� ���� ����� �� ���"� ����� ����� �� ������ ���� ���� ����� ������� ������� ������, ��� �� ����� ��������. ������ �� ���� ����� ������ ����� ����� ���� ���"� ����� 2003 ����� � �� �� ����� ��� 2005 ������ ��� ��� ����� �����, ���� ��-�����, ������� 2005. ������ ���� ����� ���� ���"� ���� ����� ��������� ��� ����� ���� �� �� �� ����� �� ���� ��-��� ��� ������ ����.
  6. ��� ����� ����� ��������� �� ����� ��� �������� ��� ����� ��� 2006. ��������� ���� ���� �� � �� ������ ������� ������� ����� ������� ���� ������. �� ��� ���� ������ �� ���"� ����� ��� �����, ����� ������ ���� ������, ����� ���� ����, ���’ �����, ���� ���� ����� ����� ���� ������, ������, ���� ��� ����, ���� ����� ��������� ���������� ������ ���"� ��� ����� ����� �����, ���� ������� ����� ����� ����� ��� ������ ����� ��������.
  7. �� ��� �� ���� ����� �� �������� ������ ���� ��-��� ��� ������ ��������. ��� ���� ����� �� ������ ����� ����� ��� ���, ����� ��� ��� ��� ��� ������ ������ ������ � �� ��� �����. ���� �� �����, ��� ����� ����� �������� ������ ����, ��� ����� ������� �� ����� ���� ��� ������ �������� ������� ����� ������, ������, ����� ������ ��������� ������ ����� �����.
  8. ���� ����, ����, ��� ������ ��������� ����� ����� �� ���� ������ �������� ���� ��� ����� ��� ����� ������ �������� (����, ����� ���� ���� �� ����� ����� �����) �� ����� �������� ���, ��������, �� �� ��� ������ �������� ���� ������ �� ������ ����� ���������� ������, ����"� ���’���� �������. ���� ����� ����� �� ���� ����� ���� ������ ��������� ��� ��� �������� �� �� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���, �� ������ ����� ����� ������� ���� ������ ����� ������ ����� ����. ���, ��� ���� ����� ���� ������ ����� �������� �� ������� ����, ������ ��� �����, ������ ������, ����� ������� ������� ����� �� �� ����� ��������.
  9. ��������, ���� ������, ��� ����� ����� ����, ���� ����� ����� �������, ����� ����� ����� ���"� �� ��� ������. ��� ����� ����� ���� �������� �������� �� ���� ����� ������ ����� ������ ���� ����� ���������, ���� ���� ��’��� ����, ������, ������ ����� �����, �����, �� ����� ��� ������, �����. ���� ����� �� ��� ��� ����� ���� ������ �� ���� ������� ������� ��� �������, ��� ���� ������ ������ ������� �� ����� ����"� ����� �� ����� ��������.