תגובות ראשוניות בזירה הפלסטינית לממצאי דו”ח פאלמר

מחמוד אלזהאר

מחמוד אלזהאר

אסמאעיל רצ'ואן (Palestine-info, 4 בספטמבר 2011)

אסמאעיל רצ'ואן (Palestine-info, 4 בספטמבר 2011)


כללי

1. דוברים ברשות הפלסטינית ובחמאס הזדרזו לגנות את דו"ח ועדת פאלמר. במוקד הגינוי עומדת הקביעה של הדו"ח כי הסגר, שהטילה ישראל על רצועת עזה, עולה בקנה אחד עם החוק הבינלאומי ותואם את זכותה של ישראל להגן על עצמה (ראו נספח). כמו כן דוברי  פתח, חמאס והג’האד האסלאמי בפלסטין חלקו שבחים לממשלת תורכיה על "גירוש השגריר" וקראו לה לנקוט סנקציות נוספות נגד ישראל.

2. הדוברים הפלסטינים פרשו את ממצאי דו"ח פאלמר כמתן לגיטימציה לישראל להמשך הסגר הימי על רצועת עזה ופגיעה בפרויקט שיירות הסיוע לרצועה1. דוברי חמאס קראו לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג לתקן את "הטעות החמורה של האו"ם", שיבחו את המאמץ התורכי להעמיד לדין את ישראל בבתי משפט בינלאומיים ובמקביל, קראו להמשיך ולשגר שיירות לרצועה. אש"פ מצידו הודיע כי יפעל בתיאום עם ממשלת תורכיה כדי לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג נגד דו"ח פאלמר.

תגובות ברשות הפלסטינית

3. סלאם פיאצ’ ראש ממשלת הרשות הפלסטינית הביע דאגה מכך שהאו"ם רואה ב"מצור" על רצועת עזה כלגיטימי. לדבריו הדבר יעודד את ישראל להמשיך בהפרות זכויות העם הפלסטיני במיוחד ברצועת עזה. לדבריו הרשות הפלסטינית תפעל מול כל המוסדות הבינלאומיים על מנת לסיים את סבלם של תושבי הרצועה ואף הפנה קריאה לקהילה הבינלאומית לפעול למען הסרת ה"מצור" (אלחיאת אלג’דידה, 4 בספטמבר 2011).

4. בהתייחסו לתגובת תורכיה שבמרכזה הורדת דרג הייצוג בין שתי המדינות,  אלטיראוי, חבר הועד המרכזי של פתח, אמר כי זה המינימום שיכולה לעשות מדינה שאזרחיה מתנגדים לביצוע הרג נגד אלה שיצאו "למשימת סולידאריות הומניטארית שמטרתה להסיר את המצור מעל רצועת עזה" . לדבריו צעד זה מהווה "מהלומה ראויה" לממשלת ישראל ועונש על "הפשעים שהיא מבצעת נגד האנושות" ועל סירובה להתנצל  (סוכנות הידיעות ופא, 2 בספטמבר 2011).

תגובת אש"פ

5. הועד הפועל של אש"פ הודיע כי דו"ח פאלמר עומד בניגוד לחוקים ולעקרונות הבינלאומיים. אש"פ הדגיש כי הוא יפעל בתיאום עם ממשלת תורכיה כדי לפנות לבית הדין הבינלאומי בהאג נגד דו"ח פאלמר הרואה ב"מצור" דבר לגיטימי וחוקי (DPA , סוכנות הידיעות הגרמנית, כפי שצוטט באתר קדס-ניוז בראמאללה, 4 בספטמבר 2011).

 

תגובות חמאס

6. מחמוד אלזהאר, מבכירי חמאס אמר שהדו"ח אינו ניטראלי מאחר והוא רואה ב"מצור" של ישראל על רצועת עזה כחוקי. לדבריו כאשר הוא טוען שהסגר חוקי הוא מצדיק למעשה את הפעילות של ישראל נגד כל גוף שהוא הפועל להסרתו. לדבריו הדו"ח מוטה באופן ברור לרעת תורכיה והפלסטינים והוא תוצאה של  לחצים ישראליים-אמריקאים. הוא קרא לתורכיה לנקוט בסנקציות נוספות נגד ישראל (4 בספטמבר 2011, Palestine-info).

מחמוד אלזהאר
מחמוד אלזהאר  (Palestine-info , 4 בספטמבר 2011)

7. סאמי אבו זהרי, דובר חמאס אמר כי דו"ח וועדת פאלמר אינו צודק ולא מאוזן ומאפשר לישראל להתחמק מאחריות (סוכנות הידיעות הצרפתית, 1 בספטמבר 2011).

8. בגילוי דעת שפרסמה חמאס הושמעה קריאה להחרים את ישראל ולפעול למען סיום "המצור" על רצועת עזה. עוד צוין בגילוי הדעת, כי חמאס מוקירה את  המאמץ התורכי "החותר להעמיד את ישראל (‘הישות הציונית’) לדין בבתי המשפט הבינלאומיים" (2 בספטמבר 2011, Palestine-info).

9. אסמאעיל רצ’ואן בכיר חמאס כינס מסיבת עיתונאים בה טען כי דו"ח פאלמר סותר את כל הדו"חות הבינלאומיים העוסקים בזכויות אדם. הוא  הדגיש כי הדו"ח "אכזרי בלתי הגיוני" וכי הוא נותן לגיטימציה ל"מצור" ומעודד את ישראל לבצע פשעים נגד העם הפלסטיני והאנושות כולה. רצ’ואן הפנה קריאה לבית הדין הפלילי הבינלאומי לצדק בהאג על מנת לתקן את "הטעות החמורה של האו"ם" (ערוץ אלאקצא, 3 בספטמבר 2011) .

אסמאעיל רצ'ואן (Palestine-info, 4 בספטמבר 2011)
אסמאעיל רצ’ואן (Palestine-info , 4 בספטמבר 2011)

10. במקביל הביע רצ’ואן תמיכה בהחלטה של תורכיה לגרש את שגרירי ישראל וקרא למדינות ערב להגיב באופן  מעשי  לדו"ח באמצעות המשך שיגור שיירות סיוע לרצועת עזה (ערוץ אלאקצא, 3 בספטמבר 2011) .

11. דוברי חמאס נוספים הביעו תמיכה בצעדיה של תורכיה:

א. אבו זהרי, דובר חמאס צידד בצעדי תורכיה באומרו כי גירוש השגריר הישראלי מתורכיה הינו צעד תגובה טבעי "לפשעים" שנקטה ישראל נגד המשט ולסירובה של ישראל לקחת אחריות על פשעים אלה (סוכנות הידיעות הצרפתית, 2 בספטמבר 2011).

ב. ט’אהר אלנונו  דובר ממשל חמאס אמר כי החלטת תורכיה הינה תחילתה של הטלת האחריות על ישראל  (אלקדס 2 בספטמבר 2011).

תגובת הג’האד האסלאמי בפלסטין

12. נפאד’ עזאם, חבר הלשכה המדינית של הג’האד האסלאמי בפלסטין אמר כי  החלטת תורכיה לגרש את השגריר הישראלי היא צעד טוב המדגיש את חשיבות העם הפלסטיני עבור תורכיה . עוד הוסיף כי צעד שכזה מוכיח  שהעשייה המדינית באזור הערבי והאסלאמי השתנתה לאחרונה (פאל טודיי, 2 בספטמבר 2011).

נספח

מסקנות ועדת פאלמר בעניין הסגר על רצועת עזה
(סעיף II בעיקרי ממצאי הועדה, עמ’ 2)

 


1 הלגיטימיות של פרויקט המשטים כבר ספגה מכה בזירה הבינלאומית . ארה"ב ומדינות מערביות הסתייגו מהמשט האחרון וקראו לאזרחיהן שלא לקחת בו חלק. דוברת מחלקת המדינה של ארה"ב ציינה, כי המשט עלול להיות "פרובוקטיבי" ו"מסוכן" והוסיפה כי קיימות דרכים יעילות לסייע לרצועה ואין צורך בקיום המשט. הדוברת גם ציינה כי לישראל זכות להגן על עצמה מהברחות אמצעי לחימה (פירוט ראו פרסום מרכז המידע מה-30 באוגוסט 2011: "ניתוח ארבעה אירועים תודעתיים בחודשים מאי-יולי 2011: רקע, מאפיינים ומסקנות".

לראש העמוד