תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם האלוף מאיר עמית

ברוכים הבאים!

אנו מברכים אתכם על השימוש באתר http://www.terrorism-info.org.il (להלן – האתר).

השימוש ו/או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג’ באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן – המשתמש) לבין האתר ו/או בעליו (להלן – האתר). אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

תאריך עדכון אחרון: 12.3.23

כללי
הכותרות הרשומות בתנאים אלה נועדו לנוחות הניווט בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

 1. האתר בבעלות מרכז המידע למודיעין ולטרור המשתייך לעמותת המל”מ (להלן: “מרכז המידע”) פותח, הוקם ומופעל על-ידו. מרכז המידע הינו מכון מחקר האוסף ומנתח מידע בנושאי טרור ומודיעין ונושאים הקשורים אליהם, מפרסם ומפיץ מחקרים שוטפים ומחקרי עומק.
 2. שימוש” באתר משמעו כל פעולה הקשורה באתר ו/או השירותים הניתנים בו, ובכלל זה שרותי קטלוג הספרייה, במחשבך ו/או בטלפון החכם ו/או בטאבלט ו/או במכשירי קצה, בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל מערכת אחרת ו/או כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, וביצוע כל פעולה שהיא באתר ו/או בהסתמך על האתר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.
 3. תכנים” משמעם כל מידע ו/או ידע באתר לרבות ולא רק: כתבות, פרסומים, ידיעות, סקירות, מחקרים, נתונים, הודעות, וכל מידע ו/או ידע אחרים, בכל פורמט ו/או בכל סידור, בין אם הם בבעלות האתר ובין אם הם בבעלות צדדים שלישיים.
 4. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

אופן ביצוע הרישום לרשימת התפוצה

 1. בכניסתך למערכת הרישום ייתכן ותידרש למלא את פרטיך האישיים. במהלך פעולה זו המערכת תנחה אותך בצעדים שעליך לבצע בכדי להזין את הנתונים האישיים שלך.
 2. שמות ו/או נתונים המכילים פורנוגרפיה, השמצות, דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, לא יתקבלו לרישום באתר. הגדרת תוכן כחומר פורנוגראפי, משמיץ, מכיל דברי גסות או כל חומר פוגעני אחר, נתון לשקול דעתו הבלעדי של האתר.
 3. אתה מסכים באופן בלתי חוזר שנחשוף את פרטיך האישיים (ככל שידועים לנו) וכל פרט הקשור עם השימושים ו/או פעילותיך באתר (לרבות כתובת IP), ככל שיש לנו, בכל מקרה של הפרת תקנון זה ו/או ביצוע עבירה פלילית ו/או קבלת צו שיפוטי ו/או הוראות הדין בעניין זה ו/או נדרש לצורך שמירה ו/או הגנה על האינטרסים של האתר ו/או להגנה על חיי אדם, רכושו ו/או גופו ו/או כבודו.

התחייבויות המשתמש – הנכם מתחייבים:

 1. לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי ולא להפר כל חוק ו/או דין. פרסום התכנים באתר מותר בכפוף לתנאים הקבועים בחוק.
 2. לא לעשות שימוש באתר בניגוד לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 ותקנותיו וכל דין רלוונטי אחר.
 3. לא להשתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים. לא להעביר ביודעין מידע המכיל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (“וירוס”), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ונדאליזם (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו”ב או כל סוג דומה של תכנה או תכנית העלולים לגרום נזק או לפגום בפעילותו של מחשב אחר.
 4. לא להעלות תכנים/תגובות/קבצים וכד’ לאתר. האתר אינו מיועד לפרסום והעלאת תכנים על ידי משתמשיו. ידוע לכם כי כל פעולה של העלאת תכנים פיראטית לאתר עוברת על כללי השימוש באתר והתוצאות מהעלאת תכנים פיראטית לאתר יחולו עליך בלבד ובכלל זה בקשר להעלאת קבצים לאתר שאינם חוקיים או פוגעניים. האתר רשאי לתקן כל נזק ו/או לשפות ו/או לפצות כל מי שנפגע ו/או נגרם לו הפסד בגין פעולות המשתמש, והמשתמש ישפה ו/או יחזיר לאתר את הסכום שהאתר שילם מיד עם דרישת האתר.
 5. האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 6. אתה מתחייב לשמור על הוראות מדינת ישראל וכל דין של מדינת ישראל. הוא הדין עם דיני המדינה שבהן אתה עושה שימוש באתר מחוץ לישראל.
 7. הנך מסכים כי, על האתר השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של משתמש ו/או האתר יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד.
  סודיות ופרטיות
 8. פרטיותך חשובה לנו ונשמור עליה בהתאם לקבוע בחוק.
 9. האתר יוכל לפנות אליך בהתאם לפרטיך בעניינים הקשורים לאתר ו/או לשימוש באתר.
 10. כל שימוש באתר העובר על דיני הגנת הפרט הינו באחריות המשתמש בלבד ולאתר אין ולא תהיה כל חבות או אחריות בקשר לשימוש המשתמש באתר.
  אחריות
 11. המידע המובא באתר הינו בגדר שירות אינפורמטיבי בלבד. אנו עושים כמיטב יכולתנו כדי להביא מחקרים אמינים. באופן מיוחד אנו מדגישים, כי למרות ניסיוננו והמוניטין שאנו זוכים להם, כל התכנים באתר נכתבים ונערכים על פי שיקול הדעת של עורכי האתר והוא אינו מתיימר להיות אמת מידה אובייקטיבית וחד משמעית. הסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד. אנו ממליצים לפני קבלת כל החלטה המתבססת על המידע באתר זה לאמת אותו עם מקורות נוספים. בכל מקרה האתר לא יישא באחריות לכל נזק לתוכנה, חומרה, או נתונים שברשות המשתמש וכל נזק תדמיתי, כלכלי או אחר.
 12. האתר עושה מאמצים כדי לפעול באופן רציף ותקין, אבל הוא אינו מתחייב כי יפעל באופן רציף וללא הפסקות. כן איננו יכולים להתחייב כי לא יחולו תקלות, שיבושים, כשלים, נזקים, טעויות או חדירות של גורמים עוינים וכל אלה לציוד החומרה, תוכנה והתקשורת של האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק את מתן השירותים ו/או להימחק מהשרתים ו/או למחוק מידע – ללא התראה, מפעם לפעם ו/או לצמיתות.
 13. מרכז המידע רשאי לשנות את האתר ו/או את מבנהו ו/או לשנותו ו/או להסיר מידע ו/או לבצע כל שינוי ו/או להעלות ו/או לשנות ו/או להסיר תכנים ו/או תגובות ו/או להסיר כל מידע מעת לעת ו/או לצמיתות, וללא התראה מראש. לא תהיה לך כל טענה בקשר לכך.
 14. ההפניה של האתר לפרסומים שונים ו/או למידע של צדדים שלישיים (לרבות אלו המפרסמים ו/או מוצגים באתר) אינה מהווה המלצה או עידוד לעשות בהם שימוש ואין ולא יהיה לאתר כל אחריות בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור ו/או הנובע מאותם צדדים שלישיים הקשורים עם כל אלו ו/או תוצאותיהם.
 15. הפרסומים והקישורים השונים הכלולים באתר מאפשרים גישה למידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט. חלק מהתכנים מתפרסם על ידי צדדים שלישיים ויתכן שתמצא, כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם בלתי מוסריים, מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים או בלתי חוקיים. האתר אינו אחראי לאתרים שאליהם מוליכים הקישורים השונים באתר בין במישרין ובין בעקיפין.
 16. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על תכנים המופיעים באתר או בקישורים המופיעים באתר, ומוסכם שהאתר אינו חייב לפצות בגין נזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק המהווה פגיעה בהנאה ו/או ברגשות ולא תוכל להטען טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד האתר ו/או בקשר עם צער ו/או עלבון ו/או נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני כל שהוא.
 17. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As Is) לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו ו/או עמותת המל”מ ו/או מרכז המידע למודיעין ולטרור ו/או מי מטעמם בגין השירות, האתר, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. האתר ו/או בעליו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כל שהיא כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה ו/או חוסר דיוק ו/או השמטה ו/או הטעיה ו/או טעות הכלולים באתר ו/או עקב תקלה טכנית, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לכל נזק ו/או תביעה ו/או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר ו/או שימוש באתר ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או פרסומות באתר ו/או פעולות האתר ו/או יישומיו על המערכת הממוחשבת שעליו האתר פועל או על המערכת הממוחשבת של אחר ו/או בכל תביעה של צד שלישי כנגד האתר בגין השירות ו/או התכנים המצויים באתר ו/או בשרתי האתר,
 18. אם אתה חש כי מי מהתכנים באתר אינו הולם, תוכל ליצור עמנו קשר ישיר לאלתר וללא שהות כדי שנשקול את הסרתם מהאתר (ועם הסרתם לא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ואתה מוותר באופן בלתי חוזר על כל טענה כאמור), אולם אם התוכן פורסם גם באתרים של צדדים שלישיים בכל דרך ידוע לך כי אין ולא תהיה לאתר כל שליטה ו/או יכולת להסיר תוכן זה, ועליך לפנות לאותם אתרים של צדדים שלישיים לצורך כך.
 19. אתה מתחייב לשמור על הנהלים הנוספים, כפי שיובאו מעת לעת על ידי האתר ו/או על ידי מנהלים באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 1. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק הסמליל והשמות “מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית” ו -“המרכז למורשת המודיעין” ונגזרותיהם), עיצוב האתר, “התכנים”, התכנים המתפרסמים באתר, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, הפריטים המפורסמים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש האתר.
 2. מלוא הקניין והקניין הרוחני בתכנים המתפרסמים באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים בלבד וכפוף לזכויותיהם, לרבות הזכויות המוסריות.
 3. ניתן לעשות שימוש בתכנים וביצירות באתר בהתאם לתנאי הרישיון שיפורטו מטה או בהתאם לדין (למשל, שימוש הוגן, שימוש ביצירות שזכות היוצרים בהם פקעה וכד’). למשתמש באתר שמורה הזכות לשימוש אישי הוגן, בכפוף לתנאי שימוש אלה ולכל דין, ולא לשימוש מסחרי.
 4. כל שימוש באתר העובר על דיני זכויות יוצרים ובכלל זה כללי שימוש הוגן ועל חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 ותקנותיו וכל דין רלוונטי אחר, הינו באחריות המשתמש בלבד ולאתר אין ולא תהיה כל חבות או אחריות בקשר לשימוש המשתמש באתר.
 5. תנאי הרישיון: ביחס ליצירות (טקסטים, תצלומי סטילס/סרטוני וידיאו/קטעי שמע/מסמכים/גרפים/מפות וכד’) המצויות באתר ושזכות היוצרים שייכת במלואה לאתר (יצירה שזכות היוצרים בה שייכת לגורם שלישי תסומן ובעל היצירה יצוין במפורש).

מותר לך: להעתיק, להפיץ, להראות ולשלוח כל יצירה כזו בחינם. אתה חייב לציין ליד היצירה את האתר כבעל היצירה ולתת קרדיט.

 1. אסור לך: לשנות את היצירה או לעשות בה שימוש שפוגע בשמו או בכבודו של האתר ובעליו או של היוצר. ביחס ליצירות השייכות לצד שלישי – כפופות לזכויות צד שלישי והשימוש בהן מותר בהתאם לדין (שימוש הוגן וכד’). לעשות שימוש ביצירה לצרכים מסחריים.
  בעשותו שימוש הוגן בתכנים מתחייב המשתמש לציין ולתת קרדיט לאתר. אסור למשתמש לעשות בתכנים כל סילוף, פגימה, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לתכנים.
  שונות
  באתר קיימת אפשרות למשלוח דואר אלקטרוני לאתר. הודעות הדואר האלקטרוני שתגענה אינן חסויות, הן גלויות לעובדי האתר ועשויות להגיע גם לצדדים שלישיים לצורך טיפול בהן.
 2. ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר או מייל: info@terrorism-info.org.il או טלפון: 03-7603369.
 3. בברכת שימוש מהנה באתר!