لبنان

«یگانهای عبدالله عزام» یکی از شاخه های همسو با «جهاد جهانی» والقاعده، مسئولیت حمله راکتی روز 22 اوت 2013 از جنوب لبنان به شمال اسرائیل را برعهده گرفت.

نظر به حمله راکتی روز 22 اوت از جنوب لبنان به شمال اسرائیل که «یگانهای عبدالله عزام» یکی از شاخه های همسو با «جهاد جهانی» والقاعده، مسئولیت آن را برعهده گرفت، ارزیابی ما حاکی است که این آتشباری با هدف به چالش کشیدن حزب الله صورت گرفته ونشان سرایت نبرد میان نیروهای اسلامگرای سنی جهادی
خواندن بیشتر...

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

201520142013