تماس با ما

راههای تماس با «مرکز آگاهی های اطلاعاتی و امور ضد تروریسم»

  • ای میل برای تماس شما:
    info@terrorism-info.org.il
  • برای کسب اطلاعات در خصوص خدمات کتابخانه و مرکز مجازی، با این شماره تلفن در اسرائیل تماس بگیرید: 037604181 ای میل کتابخانه و مرکز خدمات مجازی: library@terrorism-info.org.il
    ای میل برای تماس شما: library@terrorism-info.org.il
  • برای ارتباط با مدیر مرکز خدمات می توانید با این شماره تلفن در اسرائیل تماس بگیرید: 037603579 شماره برای فکس (نمابر): 037603790
    ای میل برای تماس شما: info@terrorism-info.org.il
  • آدرس پستی در اسرائیل: بلوار اهرون یاریو، رامات هشارون صندوق پستی 3555 شهر رامات هشارون، کد پستی 47134

راههای تماس با «مرکز آگاهی های اطلاعاتی و امور ضد تروریسم»