دنیای عرب و اسلامی

مشاور سیاسی محمود عباس، آقای زیاد البندک، در روزهای گذشته از اردوگاه آدم سوزی آوشویتص دیدار و به روان قربانیان ادای احترام کرد. حماس ضمن حمله به این اقدام و ناخشنودی عمیق، بیانیه هایی صادر کرد و هولوکاست را نیز انکار نمود.

انتشارات 07/08/2012 نوع پژوهش منظم
مشاور سیاسی محمود عباس، آقای زیاد البندک که یک تکنوکرات مسیحی است، در روزهای گذشته از اردوگاه آدم سوزی آوشویتص دیدار و به روان قربانیان کشته شده در این اردوگاه هیتلری ادای احترام کرد. حماس ضمن حمله به این اقدام و ناخشنودی عمیق، بیانیه هایی صادر کرد و هولوکاست را نیز انکار نمود.
بیشتر بخوانید
1

گزارش های سال های پیشین ما را جستجو کنید

2012